الدکتور محمد رضا مسجدی
  آدرس مطب:
  شماره تماس: 88883097