کلینیک اورولوژی
روز پزشک
شنبه طبق لیست آنکال
یکشنبه دکتر حسن فرهمند
دوشنبه دکتر سید کاظم آقامیر
سه شنبه طبق لیست آنکال
چهارشنبه دکتر محمود باقری
پنجشنبه طبق لیست آنکال

 

کلینیک پوست و مو
روز پزشک
دوشنبه دکتر ترانه صادقیان
چهارشنبه دکتر فریدون کمالی

 

کلینیک ترک سیگار

 

روز

پزشک

دوشنبه دکتر هومن شریف