بخش MRI بیمارستان کسری از تاریخ 96/11/15 آمادگی پذیرش بیماران با بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی را دارد.