روزهای سوم الی ششم بهمن ماه 1396 از ساعت 9 الی 18 

نمایشگاه بین المللی سالن 35