برگزاری جشن روز پرستار سال 1396 در بیمارستان کسری

با حضور پرستاران، پرسنل ، پزشکان و مدیران