برگزاری کارگاه آموزشی ثبت و گزارش نویسی روز سه شنبه 96/12/8