مراسم روز زن همراه با سخنرانی در خصوص کلیه، بهداشت محیط و تغذیه سالم به مناسبت های روز کلیه و روز بهداشت محیط در اسفند ماه ویژه بانوان برگزار گردید