برگزاری جلسه مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی درجه یک در بیمارستان کسری روز سه شنبه مورخ 97/3/29