شرکت گروه پزشکی و بهداشتی کسری در نظر دارد با همکاری سرمایه گذار(حقیقی/ حقوقی) نسبت به راه اندازی بخش سی تی اسکن (128 اسلایس) در طرح توسعه درحال احداث اقدام نماید.

لذا از متقاضیان درخواست میگردد جهت دریافت مدارک و اطلاعات بیشتر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

 

میدان آرژانتین – خیابان الوند پلاک 25 – بیمارستان کسری - دبیرخانه