به مناسبت روز جهانی کار و کارگر و همچنین روز جهانی بهداشت دست جشنی در بیمارستان کسری روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه برگزار گردید و از پرسنل محترم خدمات، انتظامات و واحدهای بهداشت محیط و لندری و تغذیه تقدیر شد.