روز شنبه مورخ 98/2/4 سرکار خانم افسانه افتخاری منش بعنوان مترون جدید بیمارستان کسری در  جلسه ای با حضور مدیران و سرپرستاران معرفی گردید.