چکیده :

جلسه بحران بیمارستان با حضور مدیرعامل محترم و اعضاء گروه بحران


جلسه بحران بیمارستان با حضور مدیرعامل محترم  و اعضاء محترم گروه بحران در دفتر EOC بیمارستان کسری برگزار گردید

در این جلسه مرور مصوبه های پیشین و  همچنین تصویب دستوراتی در جلسه کار قرار گرفت.