چکیده :

جلسه تیم رهبری و مدیریت بیمارستان کسری جهت بررسی وحل مشکلات بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی ، در تاریخ پنجم مرداد 99 برگزار گردید


جلسه تیم رهبری و مدیریت بیمارستان کسری جهت بررسی وحل مشکلات


بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی ،پنجم مرداد 99