در روز جهانی سالمند ، مدیر عامل محترم بیمارستان کسری به همراه مدیریت محترم ، مترون محترمه بیمارستان و چندی از سوپروایزهای بیمارستان به عیادت بیماران سالمند بیمارستان رفتند و با تقدیم شاخه گل ، از مقام آن عزیزان بعنوان سالمندان عزیز جامعه تجلیل بعمل آوردند.