بیمارستان کسری در نظر دارد چندین باکس سهام خود را به متخصصین واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت تعیین وقت مصاحبه با شماره 88781501 تماس حاصل نمایند.

ردیف

تخصص

تعداد باکس خالی

1

داخلی

1

2

هماتولوژی

2

3

روماتولوژی

2

4

پوست

2

5

جراحی اطفال

1

6

پروکتولوژی (جراحی کلورکتال)

2