چکیده :

ارزیابی عملکرد مدیریت امور بیمارستانی و اعتبار بخشی در بیمارستان فوق تخصصی کسری برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کسری ، جلسات اعتباربخشی سال 99 در این بیمارستان برگزار شد.