چکیده :

بیمارستان فوق تخصصی کسری تهران رتبه درجه یک برتر در ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های خصوصی کشور را دریافت کرد.


بیمارستان فوق تخصصی کسری تهران رتبه درجه یک برتر در ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های خصوصی کشور را دریافت کرد.
 
 
نسل چهارم اعتباربخشی بیمارستانی با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات بالینی و ایمنی بیماران با ۱۱۰ استاندارد و ۵۱۴ سنجه به بیمارستان ها ابلاغ شده بود .
اجتناب از مستندسازی های غیر ضرور، کاهش چشم گیر و منطقی حجم استانداردها، بیمار محوری و جایگزینی وظیفه محوری به جای بخش محوری ، توجه به کار گروهی در بهبود مستمر کیفیت خدمات مراقبتی، توانمندسازی و ارتقاء انگیزه کارکنان، تاکید ویژه بر ایمنی بیمار و اعمال الزامات ملی اعتباربخشی از مهمترین رویکردهای این نسل از اعتبار بخشی بود.
 
عرض شادباش و تبریک خدمت تمامی همکاران سختکوش بیمارستان فوق تخصصی کسری تهران.🌺☘️
.