برنامه آموزش همگانی در شش ماهه اول 1397 ساعت(10-8)صبح

ردیف

عنوان

مدرس

تاریخ

محل برگزاری

روش تدریس

برنامه اجرایی

اردیبهشت 1397

1

پیشگیری از فشارخون بالا

پیشگیری از دیابت

خانم فریمانی

خانم دارنگ

80/20/97

درمانگاه

درمانگاه

سخنرانی

پرسش و پاسخ

ارائه پمفلت

کنترل قند خون و کنترل فشارخون مراجعین

2

پیشگیری از سرطان و تغذیه سالم

خانم گلعذاری

80/20/97

درمانگاه

سخنرانی

پرسش و پاسخ

ارائه پمفلت

کنترل قد و وزن و محاسبه BMI و تجویز رژیم غذایی

خرداد 1397

1

مبارزه با دخانیات

خانم فریمانی

10/30/97

سالن کنفرانس

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ

 

طراحی و نصب بنر و پوستر مبارزه با دخانیات

تیر 1397

1

 

ملاحظات حمایتی در بیماران سرطانی

 

آقای دکتر جلالیان

50/40/97

سالن کنفرانس

سخنرانی

پرسش و پاسخ

ارائه پمفلت

-----

2

 

تغذیه در بیماران سرطانی

 

خانم

 تیز دست

 

50/40/97

سالن کنفرانس

سخنرانی

پرسش و پاسخ

ارائه پمفلت

-----

مرداد 1397

1

پیشگیری از فشار خون بالا

پیشگیری از دیابت

خانم فریمانی

 

13/05/97

 

درمانگاه

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ

ارائه پمفلت

کنترل قند خون و کنترل خون مراجعین

2

چاقی و سرطان

خانم گلعذاری

15/05/97

 

درمانگاه

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ

ارائه پمفلت

کنترل قد و وزن و محاسبه BMI و تجویز رژیم غذایی

شهریور 1397

1

پیشگیری از سکته مغزی

خانم فریمانی

 

12/06/97

 

درمانگاه

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ

ارائه پمفلت

-----

2

پیشگیری از فشار خون بالا

پیشگیری از دیابت

خانم فریمانی

 

14/06/97

 

درمانگاه

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ

ارائه پمفلت

کنترل فشار خون و کنترل قندخون مراجعین