چگونگی انجام

پزشک متخصص بیهوشی پشت مادر را ضد عفونی کرده و لوله نازک را که کاتتر نام دارد از طریق سوزنی نازک در منطقه در ناحیه ستون فقرات به نام اپیدورال قرار می دهد,داروی ضد درد از طریق این کاتتر وارد ناحیه اپیدورال شده و اعصاب انتقال دهند حس درد را سرکوب می کند.

در این حالت مادر با تحمل کم ترین درد حاصل از انقباضات رحمی و خروج نوزاد از رحم می تواند خاطره خوبی از زایمان طبیعی داشته باشد.

شرایط انجام بی حسی اپیدورال

-  امکان انجام زایمان طبیعی وجود داشته باشد.

- مدد جو اطلاعاتی از این روش داشته باشد و خود خواهان اجرای این بی حسی باشد.

- زایمان وارد فاز فعال شده باشد.

- در حاملگی های اول و دوم قابل اجراست.

مزایای استفاده از بی حس اپیدورال

  •  کاهش درد حین زایمان
  •   مادر حین زایمان هوشیار است

در این نوع بی حسی از طریق ورود لوله ای به منطقه ای در ناحیه ستون فقرات (اپیدورال)و تزریق داروی ضد درد ایجاد می گردد.

در این روش احساس درد در قسمت تحتانی بدن فرد از بین می رود و سبب می شود بدون بیهوشی مددجو درد خود را احساس نکند.

 

تهیه وتنظیم : گروه آموزش به بیمار

82111300

تاریخ تدوین : مرداد ماه 1394

تاریخ آخرین بازنگری:  مرداد ماه 1396

ویرایش اول