تقــويم آموزشــي ( دفتر پرستاری )  

آبان ماه                         سال  1397

 

 

 

تاريخ

ساعت

عنوان

مدرس

سمت

رده فراگيران

مكان

نحوه ارزشيابي

ملاحظات

30/7/97

1 و 2 /8/97

12- 10

 

کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی

-

-

پرستاران مرتبط

کتابخانه

 ملی ایران

-

 

12/8/97

12- 8

کلاس اعتباربخشی

خانم دهقان

خانم صادقی

مسئول بهبود کیفیت

مسئول ناظر داروئی

طبق لیست پیوستی

بخشهای مربوطه

PRE TEST  &

POST T EST

 

 

14/8/97

12- 10

 

دستورالعمهای اجرائی کنترل عفونت

خانم شریفی

 

سوپروایزر کنترل عفونت

کلیه رابطین عفونی

سالن کنفرانس

PRE TEST  &

POST T EST

 

 

21/8/97

12- 11

پیشگیری از خونریزی پس از زایمان

خانم دکتر امین صادقیه

متخصص زنان و زایمان

پرستاران

ماماهای بخشهای مرتبط

سالن کنفرانس

PRE TEST  &

POST T EST

 

 

22/8/97

12- 10

دیابت/ هپاتیت

خانم فریمانی

خانم شریفی

مسئول ارتقاء سلامت

سوپروایزر کنترل عفونت

کلیه کارکنان

سالن کنفرانس

PRE TEST  &

POST T EST

 

 

24/8/97

12- 8

کاربری ونتیلاتور و ماشین بیهوشی

خانم تولائی

نماینده شرکت احیاء درمان

پرستاران/ کارشناسان بیهوشی

اتاق عمل

icu c

کار عملی

 

27/8/97

 

12- 8

کلاس اعتباربخشی

خانم دهقان

خانم صادقی

مسئول بهبود کیفیت

مسئول ناظر داروئی

طبق لیست پیوستی

بخشهای مربوطه

PRE TEST  &

POST T EST

 

 

29/8/97

10- 8

 

هموویژلانس

خانم پیکرآرا

مسئول بانک خون

پرستار/ ماما

کارشناس بیهوشی اتاق عمل

سالن کنفرانس

PRE TEST  &

POST T EST