کلینیک شنوائی سنجی و سمعک
کلینیک شنوائی سنجی و سمعک

کلینیک شنوایی سنجی و سمعک بیمارستان کسری باپیشرفته ترین دستگاه های موجود در اودیولوژی قادر به انجام کلیه تستهای شنوایی نوزادان ، کودکان و بزرگسالان اعم از اودیو متری ، تمپانومتری ، تستهای ارزیابی وزوز گوش و شیپور استاش ،تستهای الکتروفیزیولوژیک ( پاسخ شنیداری ساقه مغز و الکتروکوکلئوگرافی ، تست ارزیابی نوزادان بلافاصله پس از تولد و تستهای تکمیلی دیگر میباشد . لازم به ذکر است این بخش قادر به تجویز و ارائه انواع سمعک های آنالوگ ، قابل برنامه ریزی و دیجیتال اعم از نامرئی ،پشت گوشی ، جیبی و عینکی میباشد.