بخش آندوسکوپی
بخش آندوسکوپی

این بخش با ارائه خدمات زیر در خدمت مراجعین گرامی می باشد:

 • گاستروسکوپی
 • کولونوسکوپی
 • لیزر (ACP) گوارش و ریه
 • برونکوسکوپی
 • پولیپکتومی
 • PEG گذاری
 • تست تنفس (اسپیرومتری)
 • تست خواب
 • ترمیم دارویی
 • یورودینامیک
 • سیستوسکوپی
 • اندوسونوگرافی
 • ERCP
 • بادی باکس
 • تست خواب پرتابل (SDB)
 • تست 6 دقیقه ای راه رفتن
 • گذاشتن